DOPRAVA ZDARMA NA VŠETKY OBJEDNÁVKY

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Autorská práva

Podmienky použitia webu

Právny vzťah a všeobecné upozornenia

1.1. Účinnosť. Tieto podmienky použitia internetových stránok sú účinné od 27. 10. 2021.

1.2. Internetové stránky. Na účely tohto dokumentu sa našimi internetovými stránkami rozumie súbor všetkých internetových stránok tvoriacich náš web prevádzkovaný na adrese http://jawinner.com a všetkých podstránkach.

1.3. Sekcia s obmedzeným prístupom. Na účely tohto dokumentu sa sekciou s obmedzeným prístupom rozumie akákoľvek stránka alebo skupina stránok v rámci internetových stránok, ktoré podliehajú špecifickým pravidlám pre prístup k nim, ako je napríklad spoplatnenie alebo nutnosť registrácie a následného prihlásenia. Ktorá stránka spadá do sekcie s obmedzeným prístupom, je uvedené na zodpovedajúcom mieste na našich internetových stránkach.

1.4. Služba. Na účely tohto dokumentu so službou rozumie služba informačnej spoločnosti, ktorú čerpáte používaním našich internetových stránok a ktorej poskytovateľom je obchodná spoločnosť GP novum s.r.o., so sídlom Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, IČO 28155483, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie v Českých Budějoviciach, v oddiele c, vložke 20704, DIČ CZ28155483 (na účely tohto dokumentu len „my“ či zodpovedajúce výrazy). Užívaním služby vzniká medzi nami a príjemcom služby (na účely tohto dokumentu len „vy“ či zodpovedajúce výrazy) právny vzťah.

1.5. Webový obsah. Na účely tohto dokumentu sa webovým obsahom, ktorý vám v rámci služby dodávame, rozumejú všetky dáta, ktoré od nás prijmete na základe vašej požiadavky zadanej prostredníctvom webového prehliadača, najmä texty, obrázky, ale aj zdrojové kódy stránok.

1.6. Rozsah poskytovania služby. V rámci poskytovania tejto služby nie je garantovaný žiadny minimálny rozsah. Služba môže byť dočasne alebo trvalo nedostupná, vcelku alebo sčasti. Jej užívateľské rozhranie, vzhľad či funkcionalita sa môžu meniť alebo môžu byť odstránené, a to na základe nášho jednostranného uváženia, ktoré nepodlieha nutnosti predchádzajúceho oznámenia.

1.7. Cena služby. Služba je poskytovaná z našej strany bezodplatne. Technické zariadenie, programové vybavenie a konektivitu k tejto službe hradíte vy. Bezplatnosť sa nevzťahuje na sekcie s obmedzeným prístupom.

1.8. Výhrada zmeny podmienok. Tieto podmienky použitia internetových stránok sa môžu priebežne meniť a aktualizovať. Predtým, než budete chcieť využívať webový obsah, je vašou povinnosťou zoznámiť sa s ich aktuálnou verziou.

1.9. Generálne obmedzenia. Je zakázané využívať akékoľvek prostriedky na narušovanie alebo obchádzanie bezpečnostných opatrení spojených s touto službou alebo inými našimi službami, súvisiacich aj iných internetových služieb a stránok alebo počítačovej siete.

1.10. Vylúčenie zodpovednosti. V rozsahu dovolenom platnou právnou úpravou súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovedať za akúkoľvek ujmu, ktorá by vám mohla vzniknúť v súvislosti s touto službou a tiež s dohodnutým obmedzením výšky náhrady prípadnej takejto škody čiastkou 0 Kč.

Autorská práva

2.1. Vylúčenie licencie. Pokiaľ je webový obsah vcelku alebo sčasti autorským dielom a pokiaľ nie je pri jednotlivom priečinku webového obsahu uvedené inak, neudeľujeme vám licenciu na webový obsah a bez nášho výslovného súhlasu ho nie je možné použiť mimo zákonných obmedzení a výnimiek.

2.2. Databázové práva. Bez nášho výslovného súhlasu nie ste oprávnení vyťažovať či inak užívať naše databázy. Navyše sa zaväzujete zdržať sa obdobného jednania aj vo vzťahu k takým našim databázam, ktoré nepožívajú ochranu podľa autorského práva.

2.3. Odkazy. Pokiaľ budete odkazovať na internetové stránky, beriete na vedomie, že nesmiete tretím osobám poskytnúť taký odkaz, ktorý obchádza naše zabezpečenie alebo prostriedky na kontrolu distribúcie obsahu, ako sú napríklad odkazy dostupné len v rámci sekcií s obmedzeným prístupom či prihláseným užívateľom. Vo všetkých prípadoch si navyše vyhradzujeme možnosť meniť štruktúru a obsah internetových stránok alebo zaviesť nové alebo upraviť existujúce prostriedky na kontrolu obsahu, čo môže vyústiť do nefunkčnosti vami predtým získaného obsahu. Beriete na vedomie, že v takom prípade nemáte nárok na náhradu prípadnej škody.

Vkladanie používateľského obsahu na web

3.1. Kontrola vášho obsahu. Vaše aktivity v rámci tejto služby zásadne nepodliehajú prieskumu, schvaľovaniu či moderácii z našej strany a nepreverujeme ich súlad s právom. Vyhradzujeme si však právo vykonávať rôzne typy kontroly obsahu, či už pred jeho publikáciou alebo následne, a na základe toho obsah filtrovať alebo celý zneprístupniť (napríklad vo forme pozdržania spamových či hanlivých komentárov či zneprístupnenia rozpoznaného protiprávneho obsahu).

3.2. Ukladanie súborov. V rámci tejto služby vám umožňujeme nahrávať a ukladať súbory na nami prevádzkované úložisko (ďalej len „nahrávaný obsah“). Beriete na vedomie, že v rámci tejto časti tejto služby vám neposkytujeme záruku za to, že nahrávaný obsah zostane nezmenený či dostupný. Najmä beriete na vedomie, že nezodpovedáme za škodu, ktorá by vám mohla vzniknúť v súvislosti so stratou či poškodením nahrávaného obsahu.

3.3. Práva tretích osôb a zákonné povinnosti v súvislosti s ukladaním súborov. Nahraním obsahu prostredníctvom tejto našej služby potvrdzujete, že disponujete dostatočným oprávnením na takéto konanie, najmä teda, že nahrávaný obsah nepodlieha právnej ochrane, prípadne ste autorom alebo vykonávateľom majetkových práv k nahrávanému obsahu v zodpovedajúcej miere. Zároveň beriete na vedomie, že v prípade, že sa dozvieme o tom, že bol prostredníctvom tejto našej služby neoprávnene prenesený či nahraný určitý obsah, máme právo ho bez upozornenia zmazať či zneprístupniť a povinnosť vzhľadom na tento obsah spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi zisťovanie prípadnej protiprávnej činnosti , čo môže zahŕňať aj oznamovanie uchovávaných prevádzkových a lokalizačných údajov o vás.

3.4. Funkcie spojené s vkladaním užívateľských dát na web. V rámci tejto služby poskytujeme tiež:

3.4.1. možnosť pridávať verejné komentáre, 3.4.2. možnosť diskutovať vo fóre,

Vzhľadom na vyššie uvedené sa uplatnia dojednania „kontrola vášho obsahu“, „ukladanie súborov“ a „práva tretích osôb a zákonné povinnosti v súvislosti s ukladaním súborov“ obdobne, pričom za „nahrávaný obsah“ sa považuje zodpovedajúca možnosť z predchádzajúceho zoznamu. Protiprávny obsah sa môže v tomto prípade vyskytnúť napríklad v prípade zdieľania autorskoprávne chránených textov, hanlivých vyjadrení voči iným osobám alebo neoprávneného ponúkania tovaru či služieb chránených známkovým právom.

 

 

Translation missing: sk.general.search.loading