DOPRAVA ZDARMA NA VŠETKY OBJEDNÁVKY

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Férový prístup

Obchodné Podmienky

Zhrnutie obchodných podmienok

Internetový obchod na adrese http://jawinner.com prevádzkuje obchodná spoločnosť GP novum s.r.o., so sídlom Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, IČO 28155483, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Českých Budějoviciach, 20704, DIČ CZ28155483. Kontaktovať nás môžete na našom e-maile info@jawinner.com alebo telefóne +420777245367.

Akonáhle odošlete prostredníctvom internetového obchodu vašu objednávku, dôjde tým k uzatvoreniu zmluvy. Prijatie objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme e-mailom.

Platbu vykonajte do 15 dní od uzavretia zmluvy alebo neskôr v závislosti od vybraného spôsobu platby.

Ako spotrebiteľ môžete od uzatvorenej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to až do uplynutia 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť, nájdete v plnom znení obchodných podmienok. My môžeme odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek, a to až do okamihu, keď od nás prevezmete tovar. Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátite vrátane prípadných darčekov a bonusov, pokiaľ sme vám nejaké poskytli, na vaše vlastné náklady, do 14 dní od odstúpenia. Peniaze vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia, nie však skôr ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný.

Pokiaľ si v našom internetovom obchode objednáte hmotný tovar, dôjde tým k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Jeho vlastníkom sa ako podnikateľ stanete uzavretím zmluvy a ako spotrebiteľ či nepodnikateľ prevzatím tovaru, nie však skôr, ako úplne zaplatíte celkovú cenu. Pokiaľ vám ako spotrebiteľovi či nepodnikajúcej právnickej osobe bude dodaný poškodený tovar, bezodkladne nás o tom informujte. V prípade, že poškodenie zistíte pri preberaní tovaru, informujete o škode aj prepravcu. Pokiaľ vám ako podnikateľovi bude dodaný poškodený tovar, riešte škodu s prepravcom.

Pokiaľ nie ste podnikateľom, máte právo do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia tovaru, prípadne v lehote dlhšej, pokiaľ je inde uvedená, reklamovať vady, ktoré sa na tovare vyskytli. Ako podnikateľ môžete reklamovať vady, ktoré boli na tovare v okamihu, keď na vás prešlo nebezpečenstvo škody, do 6 mesiacov, v prípade skrytej vady do 2 rokov, od prevzatia tovaru. Ako presne tovar reklamovať a čo môžete v prípade reklamácie žiadať, nájdete v obchodných podmienkach.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti zo zmlúv vyplývajúce. Súčasťou obchodných podmienok sú aj povinne poskytované informácie. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente na našom webe. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27. 10. 2021.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:

1.2.1. My, čím sa rozumie obchodník, teda obchodná spoločnosť GP novum s.r.o., so sídlom Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, IČO 28155483, zapísaná v

obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Českých Budějoviciach, v oddiele c, vložke 20704, DIČ CZ28155483.

1.2.2. Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorým môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:

1.2.2.1. Spotrebiteľ, ktorým je človek nekonajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,

1.2.2.2. Nepodnikateľ, ktorým je právnická osoba nekonajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,

1.2.2.3. Podnikateľ, ktorým je človek alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2.3. Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese http://jawinner.com, v ktorom si môžete pozrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.

1.2.4. E-mail, teda elektronická pošta, ktorú je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@jawinner.com.

1.2.5. Telefón, pomocou ktorého je možné nás kontaktovať na telefónnom čísle +420777245367.

1.2.6. Zmluvy, ktorými sa rozumie kúpna zmluva.

1.3. Vzťah obchodných podmienok k zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

1.4. Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES, o elektronickom obchode. V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnym predpisom, ak nejde o záležitosť, ktorú možno dojednaním upraviť odchylne, má prednosť právny predpis.

1.5. Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných dojednaní stane neplatným, neúčinným alebo sa naň nebude prihliadať, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní.

1.6. Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne pomery medzi nami a vami sa v prípade prítomnosti medzinárodného prvku riadia českým právom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa neuplatňuje.

1.7. Spôsoby riešenia sťažností. Prípadné sťažnosti a spory medzi vami a nami je možné riešiť

1.7.1. mimosúdne v konaní vedenom Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz), 1.7.2. emailom na e-mailovej adrese complaint@jawinner.com,

1.7.3. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

1.7.4. telefonicky na našom telefónnom čísle.

1.8. Dozorné orgány. Nad našou činnosťou vykonávajú kontrolu a dozor štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgány štátneho dozoru sú najmä:

1.8.1. Česká obchodná inšpekcia,
1.8.2. živnostenské úrady,
1.8.3. Úrad na ochranu osobných údajov,
1.8.4. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

2.1. Objednanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode je možné objednať si tak, že ponuku na uzavretie zmluvy, ktorou je vystavenie tovaru v internetovom obchode, prijmete prostredníctvom:

2.1.1. internetového obchodu.

Prijatie našej ponuky s dodatkom či odchýlkou nie je možné a považuje sa za protiponuku z vašej strany.

2.2. Objednanie tovaru prostredníctvom internetu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu vykonáte vybraním ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a prevedení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním vašej objednávky pomocou tlačidla „Kúpiť“, čím dôjde k uzavretiu zmluvy. Pred odoslaním objednávky vám bude umožnené skontrolovať a prípadne aj zmeniť zadané údaje.

2.3. Potvrdenie prijatia objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme na vašu e-mailovú adresu zaslaním e-mailovej správy, ktorej súčasťou bude:

2.3.1. potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu,

2.3.2. naše obchodné podmienky, ktorých obsahom sú aj povinne poskytované informácie.

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme na jej doplnenie alebo vás upozorníme na nemožnosť uzavretia zmluvy.

2.4. Jazyk a uchovávanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Uzavreté zmluvy ukladáme a pristupovať k svojim zmluvám môžete prostredníctvom internetového obchodu.

Uzavreté zmluvy a ich obsah

3.1. Zmena a zrušenie zmluvy. Uzavreté zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť;

robiť tak možno iba na základe vzájomnej dohody, prípadne pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo obchodné podmienky.

3.2. Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám dohodnutým spôsobom objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné dohodnuté služby a vy ste povinní si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá je tvorená cenou objednaného tovaru, cenou platby, cenou dodania tovaru a cenou prípadných ďalších objednaných služieb.

3.3. Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorské diela, ochranné známky, priemyselné vzory, patenty a úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia oprávňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete ako fyzická osoba užívať inak ako pre osobnú potrebu a ako právnická inak než pre svoju vlastnú vnútornú potrebu, najmä nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

3.4. Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že pokiaľ nie je stanovené inak, nie je možné jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody kombinovať.

3.5. Darčeky a bonusy. Pokiaľ vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, dochádza k tomu na základe darovacej zmluvy, preto za ich vady nezodpovedáme. Existencia darovacej zmluvy je závislá na existencii zmluvy hlavnej a darovacia zmluva je uzatváraná s rozväzovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku zmluvy hlavnej.

3.6. Zľavové kupóny a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy je možné uplatniť za dohodnutých podmienok alebo za podmienok uvedených na kupóne alebo poukaze. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je možné ich uplatniť iba u nás a doba platnosti je obmedzená u zľavových kupónov do odvolania alebo ukončenia zľavovej akcie, u darčekových poukazov na dobu jedného roka od ich vystavenia.

Platobné podmienky

4.1. Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete na

zodpovedajúce stránke v našom internetovom obchode.

4.2. Doba na zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní uhradiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru, alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 15 dní od uzavretia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, je celková cena uhradená pripísaním peňažnej čiastky na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

4.3. Platenie prostredníctvom úveru. V prípade, že je dohodnuté platenie celkovej ceny prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, riadi sa tento pomer aj zmluvou a podmienkami poskytovateľa finančného produktu.

4.4. Elektronické zasielanie daňových dokladov. Súhlasíte s tým, že faktúru (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronickej podobe na váš e-mail zadaný pri objednávke.

Dodacie podmienky

5.1. Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.

5.2. Obmedzenie dodávania tovaru. Dodávanie tovaru u nás nepodlieha žiadnym geografickým obmedzeniam.

5.3. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodáme, sa ako podnikateľ stanete uzavretím zmluvy a ako spotrebiteľ či nepodnikateľ prevzatím tovaru, nie však skôr, ako úplne zaplatíte celkovú cenu.

5.4. Doba na dodanie. Dojednaná doba pre dodanie tovaru plynie od uzavretia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, beží doba pre dodanie tovaru až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tejto dobe dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť do miesta určenia dodaný pomocou prepravcu, bude tovar v tejto dobe odovzdaný prepravcovi.

5.5. Prevzatie tovaru. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinný ho prevziať pri dodaní do miesta určenia. Pokiaľ tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť, právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo na zaplatenie odmeny za uskladnenie za dobu uskladnenia tovaru, ktorá končí v okamihu, keď tovar prevezmete, odstúpite od zmluvy alebo od zmluvy odstúpime my. Odmena za uskladnenie je 10 Sk za deň, jej celková výška však nesmie prevyšovať cenu uskladneného tovaru. Pokiaľ vám tovar budeme potom, čo ho neprevezmete, dodávať opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.

5.6. Kontrola totožnosti pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol tovar uhradený pred jeho dodaním, sme oprávnení podmieniť odovzdanie tovaru kontrolou identity preberajúcej osoby na základe dokladu totožnosti.

5.7. Poškodenie tovaru pri preprave spotrebiteľovi alebo nepodnikateľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní nás o škode bezodkladne informovať a to najlepšie:

5.7.1. emailom na emailovej adrese complaint@jawinner.com, 5.7.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
5.7.3. telefonicky na našom telefónnom čísle.

V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinní o poškodení informovať nielen nás, ale aj prepravcu pri preberaní tovaru. O rozbalenie poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu av prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinný ho od prepravcu prevziať.

5.8. Poškodenie tovaru pri preprave podnikateľovi. Ak ste podnikateľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním tovaru prepravcovi. Pokiaľ dôjde ku škode na tovare po prechode nebezpečenstva škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovaru prevziať. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní bezodkladne reklamovať

poškodenie tovaru u prepravcu.

5.9. Balenie tovaru. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, bude tovar zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovanie a ochranu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1. Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa ruší aj od nej závislá darovacia zmluva. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach, alebo pokiaľ tak ustanovujú právne predpisy.

6.2. Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu, keď od nás prevezmete tovar, a to z dôvodov:

6.2.1. vyčerpanie zásob objednaného tovaru,

6.2.2. neprevzatie tovaru pri jeho dodaní,

6.2.3. zneužitie objednávkového systému nášho internetového obchodu,

6.2.4. uvedenie chybných údajov pri objednávaní tovaru,

6.2.5. objednanie tovaru za cenu výrazne nižšiu ako cenu obvyklú, pokiaľ bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku omylu či chyby nášho internetového obchodu,

6.2.6. ďalších hodných zvláštneho zreteľa.

6.3. Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Ak ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa

6.3.1. prevzatie tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu,

6.3.2. prevzatie poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

6.3.3. prevzatie prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru,

6.3.4. uzavretie zmluvy, pokiaľ ide o inú zmluvu.
6.4. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy nemáte pri zmluvách:

6.4.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu,

6.4.2. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

6.4.3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

6.4.4. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s vaším predchádzajúcim súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

6.4.5. ďalších, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis.

6.5. Spôsob odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť formou jednostranného právneho konania, ktoré nám doručíte, najlepšie potom

6.5.1. vyplnením webového formulára nachádzajúcim sa na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode,

6.5.2. vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou obchodných podmienok a jeho odoslaním

6.5.2.1. poštou na adresu nášho sídla, 6.5.2.2. e-mailom na našu e-mailovú adresu;

6.5.3. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke.

6.6. Zachovanie lehoty. Ak ste spotrebiteľom, na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak nám odstúpenie odošlete v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy.

6.7. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní nám tovar na vaše vlastné náklady vrátiť najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia a to najlepšie

6.7.1. odoslaním tovaru na adresu nášho sídla, 6.7.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

6.7.3. odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne v dohodnutom mieste a čase.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodené, neznečistené, neopotrebené a nejavící známky používania, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Zároveň ste povinní vrátiť nám aj všetky darčeky a bonusy, ktoré ste obdržali na základe zrušenej zmluvy.

6.8. Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, zaplatené peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na dodanie tovaru vám vrátime iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu porovnateľnému spôsobu dodania, ktorý ponúkame. Pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s ním inak, než je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, bude vrátená čiastka znížená o sumu, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Peňažné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Reklamácia vád tovaru spotrebiteľom a nepodnikateľom

7.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste

spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.
7.2. Záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov, od prevzatia

tovar.

7.3. Naša zodpovednosť za vady tovaru. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí av záručnej dobe nemá vady. Najmä zodpovedáme za to, že tovar

7.3.1. má vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe vykonávanej reklamy očakávať,

7.3.2. sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.3.3. zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.3.4. je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 7.3.5. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.4. Predĺžená záruka za akosť. Pokiaľ je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru, v reklame alebo v zmluve uvedená doba, počas ktorej je možné tovar alebo jeho časť použiť a ktorá je dlhšia ako záručná doba, zodpovedáme vám po uplynutí záručnej doby za to, že do uplynutia uvedenej doby

7.4.1. budú tovar alebo jeho časť spôsobilé na použitie na svoj obvyklý účel, 7.4.2. si tovar alebo jeho časť zachovajú svoje obvyklé vlastnosti.

Doba predĺženej záruky za akosť začína plynúť súčasne so záručnou dobou. Predĺženú záruku za akosť poskytujeme iba na niektorý tovar, pokiaľ je jej doba pri tovare uvedená spôsobmi uvedenými vyššie.

7.5. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám
7.5.1. pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena

dohodnutá,
7.5.2. za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

7.5.3. pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,

7.5.4. za vady tovaru, ak to vyplýva, najmä pri tovare zužívateľného a podliehajúceho rýchlej skaze, z jeho povahy,

7.5.5. pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, 7.5.6. ak ste chybu sami spôsobili.

7.6. Doba na uplatnenie práva. Tovar ste povinný si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo budete môcť vady zistiť, a to v záručnej dobe alebo dobe predĺženej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude vám priznané.

7.7. Vaše práva pri výskyte vady tovaru. Ak má tovar vadu, máte právo:

7.7.1. na bezplatné odstránenie vady,

7.7.2. pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ sa však vada týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti,

7.7.3. ak nie je možné odstránenie vady ani výmena tovaru či jeho súčasti, odstúpiť od zmluvy,

7.7.4. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.8. Vaše práva pri výskyte vady použitého tovaru. Ak má tovar predávaný s chybou alebo tovar predávaný ako použitú vadu, máte právo:

7.8.1. na bezplatné odstránenie vady,
7.8.2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
7.8.3. ak nie je možné odstránenie vady ani zľava z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.

7.9. Vaše práva pri opakovanom alebo viacnásobnom výskyte vady tovaru. Pokiaľ nemôžete tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, máte podľa svojej voľby právo:

7.9.1. na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti, to však neplatí pri tovare predávanom s chybou alebo pri tovare použitom,

7.9.2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, 7.9.3. odstúpiť od zmluvy.

Za opakovaný výskyt vady sa považuje, pokiaľ sa na veci vyskytne rovnaká vada po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považuje súčasný výskyt aspoň troch vád, z ktorých každá samostatne bráni užívaniu tovaru.

7.10. Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,

7.10.1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru, 7.10.2. ak ste použili tovar ešte pred objavením vady,

7.10.3. ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

7.10.4. ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, ak ste ho spotrebovali, alebo ak ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

7.11. Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť najlepšie:

7.11.1. odoslaním tovaru na adresu nášho sídla,

7.11.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

7.11.3. pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

7.12. Náležitosti reklamácie. Tovar treba nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:

7.12.1. doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,

7.12.2. oznámiť, akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

7.13. Vybavenie reklamácie. Pokiaľ ste spotrebiteľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak ste nepodnikateľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote vyrozumení a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. V prípade, že reklamácia nebude vybavená včas, máte právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, záručná doba a doba predĺženej záruky za akosť sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

7.14. Náhrada nákladov reklamácie. V prípade reklamácie máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vrátením vášho tovaru.

7.15. Potvrdenie o reklamácii. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamácia vád tovaru podnikateľom

8.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste

podnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

8.2. Naša zodpovednosť za vady tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nebudú akosť a prevedenie dohodnuté, dodáme vám tovar v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Pokiaľ bude množstvo určené len približne, presné množstvo určíme my. V prípade, že tovar bude pri prechode nebezpečenstva škody na vás mať vadu, zodpovedáme za ňu. To neplatí v prípade, že pôjde o vadu, ktorú je možné s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy.

8.3. Nadštandardná záruka pre podnikateľov. Nadštandardnú záruku za akosť neposkytujeme a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prechode nebezpečenstva škody na vás, nezodpovedáme.

8.4. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám

8.4.1. pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

8.4.2. za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

8.4.3. pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,

8.4.4. za vady tovaru, ak to vyplýva, najmä pri tovare zužívateľného a podliehajúceho rýchlej skaze, z jeho povahy,

8.4.5. za vady tovaru, pokiaľ ste o nich pred prevzatím tovaru vedeli, 8.4.6. za vady tovaru, ak ste ich sami spôsobili.

8.5. Doba na uplatnenie práva. Tovar ste povinný si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo budete môcť vady zistiť. Najneskôr je možné právo uplatniť do 6 mesiacov, v prípade skrytej vady do 2 rokov, odo dňa, kedy vám tovar dodáme. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude vám priznané.

8.6. Vaše práva pri podstatnom porušení zmluvy. Ak bude chyba znamenať podstatné porušenie zmluvy, máte právo:

8.6.1. na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

  1. 8.6.2. na odstránenie vady opravou tovaru,

  2. 8.6.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

  3. 8.6.4. odstúpiť od zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s takou chybou, o ktorej sme museli už v okamihu uzavretia zmluvy vedieť, že pokiaľ by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.7. Vaše práva pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak bude chyba nepodstatným porušením zmluvy, máte právo:

8.7.1. na odstránenie vady,
8.7.2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, môžeme vadu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme vám nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

8.8. Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,

8.8.1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,

8.8.2. ak ste použili tovar ešte pred objavením vady,

8.8.3. ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

8.8.4. ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, ak ste ho spotrebovali, alebo ak ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

8.9. Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť:

8.9.1. odoslaním tovaru na adresu nášho sídla, 8.9.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,

8.9.3. pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

8.10. Náležitosti reklamácie. Tovar treba nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:

8.10.1. doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,

8.10.2. oznámiť, akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

8.11. Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, doba pre uplatnenie vašich práv zo zodpovednosti za vady sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

8.12. Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vrátením vášho tovaru.

Ďalšie ustanovenia

9.1. Evidencia tržieb Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

 

Translation missing: sk.general.search.loading