DOPRAVA ZDARMA NA VŠETKY OBJEDNÁVKY

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Chránime vás

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

1.1. Obsah dokumentu. Tieto zásady spracovania osobných údajov popisujú, ako spracovávame osobné údaje návštevníkov, zákazníkov internetového obchodu a ďalších osôb. Dozviete sa tu najmä aké osobné údaje spracovávame, prečo a na základe čoho tak robíme, komu ich odovzdávame a tiež aké máte v súvislosti s ich spracovaním práva. Všetky spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie č. 2016/679, o ochrane osobných údajov, obvykle označovaným ako GDPR.

1.2. Naše postavenie. Všetky popísané činnosti spracovania osobných údajov vykonáva v postavení správcu obchodná spoločnosť GP novum s.r.o., so sídlom Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, IČO 28155483, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Českých Budějoviciach, v4 DIČ CZ28155483 (pre vyššiu zrozumiteľnosť ďalej len „my“). To znamená, že my stanovujeme nižšie popísané účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne vykonanie.

1.3. Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú: 1.3.1. identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko alebo identifikačné číslo a

daňové identifikačné číslo v prípade podnikateľov),
1.3.2. kontaktné údaje (najmä adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo),

1.3.3. údaje o objednávkach a transakciách (najmä objednaný tovar a služby, vybraný spôsob platby a dopravy a ďalšie informácie spojené s objednávkou),

1.3.4. údaje o vzájomnej komunikácii (najmä obsah a ďalšie dáta spojené s komunikáciou medzi nami a vami),

1.3.5. údaje o registrácii a nastavení (najmä údaje spojené s vašim užívateľským účtom, ak sa u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení našich služieb),

1.3.6. údaje o používaní nášho webu (najmä IP adresa, údaje o vašom zariadení, údaje získané za využitia cookies alebo údaje o tom, čo robíte na našom webe).

1.3. Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú: 1.3.1. identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko alebo identifikačné číslo a

daňové identifikačné číslo v prípade podnikateľov),
1.3.2. kontaktné údaje (najmä adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo),

1.3.3. údaje o objednávkach a transakciách (najmä objednaný tovar a služby, vybraný spôsob platby a dopravy a ďalšie informácie spojené s objednávkou),

1.3.4. údaje o vzájomnej komunikácii (najmä obsah a ďalšie dáta spojené s komunikáciou medzi nami a vami),

1.3.5. údaje o registrácii a nastavení (najmä údaje spojené s vašim užívateľským účtom, ak sa u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení našich služieb),

1.3.6. údaje o používaní nášho webu (najmä IP adresa, údaje o vašom zariadení, údaje získané za využitia cookies alebo údaje o tom, čo robíte na našom webe).

Prečo a ako spracovávame vaše osobné údaje?

2.1. Fungovanie webových stránok. Pokiaľ navštívite naše webové stránky, spracovávame na zabezpečenie ich správneho fungovania vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v poskytovaní našich služieb prostredníctvom internetu.

2.2. Zlepšovanie a rozvoj našich služieb. Vaše osobné údaje spracovávame aj za účelom merania návštevnosti webu a tvorby štatistík a evidencií, ktoré nám slúžia na hodnotenie a rozvoj našich služieb, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v sledovaní prevádzky na webových stránkach a vo vývoji a optimalizácii našich služieb.

2.3. Zisťovanie vašej spokojnosti. Na zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spätnej väzby.

2.4. Bezpečnosť a testovanie. K ochrane našich internetových stránok a všetkých ostatných služieb pred kybernetickými útokmi a podvodmi a taktiež pre testovanie nových funkcionalít a zmien

webových stránok spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v zabezpečení a vylepšovaní našich služieb.

2.5. Ochrana právnych nárokov a vnútorná kontrola. Vaše osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly.

2.6. Zasielanie obchodných oznámení zákazníkom. Pokiaľ od vás získame podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s objednávkou alebo našimi službami, môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj za účelom ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v našej propagácii, ibaže ste toto zasielanie odmietli.

2.7. Zasielanie obchodných oznámení na základe súhlasu. Na základe vášho súhlasu spracovávame vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení.

2.8. Online reklama. Pre zobrazovanie vám prispôsobených reklám na našom webe a webových stránkach tretích strán môžeme spracovávať osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v našej propagácii.

2.9. Plnenie našich právnych povinností. Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely a na základe plnenia našich zákonných povinností spojených najmä s poskytovaním informácií orgánom verejnej moci.

2.10. Plnenie a uzatváranie zmlúv. Vaše osobné údaje spracovávame na základe a za účelom plnenia našich povinností plynúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a vami a na uzatváranie týchto zmlúv. K tomu môžeme spracovávať aj osobné údaje adresátov a ďalších príjemcov tovaru a ďalších prípadných služieb.

2.11. Zákaznícka podpora. Na vybavovanie vašich požiadaviek spojených s objednávkami spracovávame vaše osobné údaje na základe povinnosti na plnenie zmlúv uzavretých medzi nami a vami a na uzatváranie týchto zmlúv. Pri vybavovaní ďalších prípadných požiadaviek spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v poskytovaní našich služieb zabezpečovaní zodpovedajúcej podpory.

2.12. Doba uloženia. Osobné údaje ukladáme iba na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Potom, čo účel spracovania pominie, osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Zvyčajne platí, že uchovávame osobné údaje po dobu trvania premlčacej doby (štandardne 3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na možné nároky uplatnené na konci premlčacej doby. Nad rámec uvedeného platia nasledujúce zvláštne doby uloženia:

2.12.1. V prípade súdnych a iných konaní spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zvyšnú časť premlčacej doby po jeho ukončení.

2.12.2. Pre zasielanie obchodných oznámení zákazníkom spracovávame vaše osobné údaje, pokiaľ zasielanie obchodných oznámení neodmietnete.

2.12.3. Pre zasielanie obchodných oznámení na základe vášho súhlasu spracovávame vaše osobné údaje, pokiaľ neodvoláte svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov.

2.12.4. Pre plnenie právnych povinností spracovávame osobné údaje po dobu potrebnú na splnenie týchto povinností.

Komu sa osobné údaje zasielajú?

3.1. Spracovatelia. Na spracovanie osobných údajov taktiež využívame služby ďalších subjektov v postavení spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov. Tými sú najmä:

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

3.2. Správcovia. správcov:

poskytovatelia IT služieb a ďalší dodávatelia technológií, prevádzkovatelia analytických a marketingových nástrojov, poskytovatelia komunikačných nástrojov,
prevádzkovatelia programov na zisťovanie spokojnosti zákazníkov.

Vaše osobné údaje môžete sprístupňovať ďalším subjektom v postavení

naši dodávatelia podieľajúci sa na plnení zmluvy, najmä prepravcovia a 3.2.2. prevádzkovatelia reklamných systémov a sociálnych sietí.

3.3. Odovzdávanie mimo EÚ. V niektorých prípadoch môže dôjsť k odovzdaniu vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to buď na základe rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane podľa článku 2 ods. 45 GDPR, vhodných záruk podľa čl. 46 GDPR, prípadne výnimky podľa čl. 49 GDPR.

Vaše práva

4.1. Práva subjektu osobných údajov. Ohľadne vašich osobných údajov máte právo:

4.1.1. žiadať opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, takže pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili,

4.1.2. žiadať potvrdenie o tom, či prebieha spracovanie, a ak prebieha, tak informácie týkajúce sa tohto spracovania v rozsahu stanovenom v článku 2 ods. 15 GDPR, a ďalej tiež kópiu spracovaných údajov (za ďalšie kópie sme oprávnení účtovať poplatok určený na pokrytie nevyhnutných nákladov),

4.1.3. v niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak ich už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali, alebo využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo sa ukáže, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Toto právo sa však neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti, účely archivácie, vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, alebo určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

4.1.4. využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám

3.2.1.
prevádzkovatelia platobných systémov,

umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne, alebo keď vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. pokiaľ očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli), alebo osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovanie a my po dobu, počas ktorej šetríme, ak je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

4.1.5. žiadať prenesenie osobných údajov v prípadoch spracovania na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy,

4.1.6. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje prestaneme spracovávať, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. V prípade námietky proti marketingovým aktivitám tieto aktivity ukončíme v každom prípade,

4.1.7. kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov za iným účelom, ibaže sa jedná o spracovávanie za účelom plnenia našich povinností plynúcich zo zmlúv, za účelom plnenia našich zákonných povinností či iným účelom, ktorý plynie z našich oprávnených záujmov.

4.2. Spôsob uplatnenia práv. Vaše práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov: 4.2.1. e-mailom na našej e-mailovej adrese.

4.3. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade. V prípade, že nadobudnete presvedčenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo z našej strany k porušeniu GDPR, máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).

Cookies

5.1. Súbory ukladané do vášho zariadenia pre neskorší prístup (dočasné súbory). Naše internetové stránky môžu využívať technológiu cookies (a prípadne ďalšie technológie na obdobnom princípe, ako je napríklad Web Storage). To znamená, že do vyhradeného miesta v pamäti vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory, ktoré nám dovoľujú poskytovať vám službu a ďalej ju skvalitňovať. Pre zjednodušenie budeme všetky tieto technológie ďalej označovať len ako „cookies“.

5.2. Cookies nevyhnutné na poskytovanie služby. Niektoré cookies sú technologicky nevyhnutné na poskytovanie služby. To znamená, že ich ukladanie sa nie je možné pri zachovaní funkčnosti služby vyhnúť. Ide najmä o cookies na:

5.2.1. ukladanie vašich volieb v súvislosti s objednávkou,

5.2.2. ukladanie nastavení webu,

5.2.3. zaistenie IT bezpečnosti.

5.3. Ďalšie druhy cookies. Niektoré cookies využívame ukladáme preto, aby sme Vám mohli poskytnúť službu v lepšej kvalite a viac prispôsobenú vašim preferenciám. V rámci toho môžeme do vášho zariadenia ukladať cookies:

5.3.1. pre zaistenie analýzy návštevnosti a využívania internetových stránok, a to vr. cookies tretích strán,

5.3.2. pre reklamné účely na zobrazovanie reklamy na našom a ďalších weboch prispôsobené na mieru, a to vr. cookies tretích strán,

5.3.3. zaisťujúce prepojenie so sociálnymi sieťami, a to vr. cookies tretích strán, 5.3.4. na prispôsobenie nášho webu na mieru vám,
5.3.5. pre zisťovanie vašej geografickej polohy.

5.4. Nastavenie ukladania cookies. Nastavenie využívania cookies na našom webe môžete vykonať v rámci príslušných volieb vášho zariadenia, napríklad blokovaním cookies, pokiaľ s ich využívaním na našom webe nesúhlasíte. V prípade, že túto možnosť využijete, beriete na vedomie, že niektoré časti služby nemusia fungovať korektne.

Translation missing: sk.general.search.loading