Twój koszyk jest w tej chwili pusty.

Chronimy cię

Ochrona danych osobowych

Podstawowe informacje

1.1. Treść dokumentu. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe odwiedzających, klientów handlu elektronicznego i innych. Tutaj dowiesz się w szczególności, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie to robimy, komu je przekazujemy, a także jakie przysługują Ci prawa w związku z ich przetwarzaniem. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej nr. 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, potocznie zwanej RODO.

1.2. Nasze stanowisko. Wszystkie opisane czynności przetwarzania danych osobowych są wykonywane na stanowisku administratora przez spółkę gospodarczą GP novum sro, z siedzibą Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, REGON 28155483, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja c, wstawka 20704, numer VAT CZ28155483 (dla większej jasności, zwani dalej „my”). Oznacza to, że określamy opisane poniżej cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, określamy sposoby ich przetwarzania oraz odpowiadamy za ich prawidłową realizację.

1.3. Zakres przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe to: 1.3.1. dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko lub numer identyfikacyjny oraz

numer identyfikacji podatkowej w przypadku przedsiębiorców),
1.3.2. dane kontaktowe (w szczególności adres, adres e-mail i numer telefonu),

1.3.3. dane o zamówieniach i transakcjach (w szczególności zamawiane towary i usługi, wybrany sposób płatności i transportu oraz inne informacje związane z zamówieniem),

1.3.4. dane dotyczące wzajemnej komunikacji (w szczególności treści i inne dane związane z komunikacją między nami a Tobą),

1.3.5. dane rejestracyjne i konfiguracyjne (w szczególności dane związane z Twoim kontem użytkownika, jeśli rejestrujesz się u nas oraz dane dotyczące ustawień naszych usług),

1.3.6. dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (w szczególności adres IP, dane dotyczące Twojego urządzenia, dane pozyskane za pomocą plików cookies lub dane o tym, co robisz na naszej stronie).

1.3. Zakres przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe to: 1.3.1. dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko lub numer identyfikacyjny oraz

numer identyfikacji podatkowej w przypadku przedsiębiorców),
1.3.2. dane kontaktowe (w szczególności adres, adres e-mail i numer telefonu),

1.3.3. dane o zamówieniach i transakcjach (w szczególności zamawiane towary i usługi, wybrany sposób płatności i transportu oraz inne informacje związane z zamówieniem),

1.3.4. dane dotyczące wzajemnej komunikacji (w szczególności treści i inne dane związane z komunikacją między nami a Tobą),

1.3.5. dane rejestracyjne i konfiguracyjne (w szczególności dane związane z Twoim kontem użytkownika, jeśli rejestrujesz się u nas oraz dane dotyczące ustawień naszych usług),

1.3.6. dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (w szczególności adres IP, dane dotyczące Twojego urządzenia, dane pozyskane za pomocą plików cookies lub dane o tym, co robisz na naszej stronie).

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

2.1. Obsługa strony internetowej. Jeżeli odwiedzasz nasz serwis, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na świadczeniu naszych usług przez Internet.

2.2. Udoskonalanie i rozwijanie naszych usług. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu pomiaru ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk i ewidencji, które służą nam do oceny i rozwoju naszych usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu ruchu na stronie oraz rozwoju i optymalizacji naszych usług.

2.3. Dowiedzieć się o swojej satysfakcji. Aby określić Twoje zadowolenie z naszych usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w uzyskaniu Twojej opinii.

2.4. Bezpieczeństwo i testowanie. Aby chronić naszą stronę internetową i wszystkie inne usługi przed cyberatakami i oszustwami, a także testować nowe funkcjonalności i zmiany

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i ulepszania naszych usług.

2.5. Ochrona prawna i kontrola wewnętrzna. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ochrony roszczeń prawnych oraz naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli.

2.6. Wysyłanie wiadomości biznesowych do klientów. Jeśli otrzymamy od Ciebie elektroniczne dane kontaktowe w związku z zamówieniem lub naszymi usługami, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dalszego oferowania naszych towarów i usług za pośrednictwem informacji handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w naszej promocji, chyba że zrezygnujesz aby to zrobić.

2.7. Wysyłanie korespondencji biznesowej za zgodą. Na podstawie Twojej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania wiadomości biznesowych.

2.8. Reklama w Internecie. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszej witrynie internetowej i witrynach stron trzecich w oparciu o nasz uzasadniony interes w naszej promocji.

2.9. Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach i na podstawie realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych związanych w szczególności z udzielaniem informacji organom publicznym.

2.10. Wykonywanie i zawieranie umów. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie i w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z zawartych między nami a Tobą umów oraz w celu zawarcia tych umów. Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe odbiorców i innych odbiorców towarów i innych potencjalnych usług.

2.11. Obsługa klienta. W celu realizacji Twoich zamówień, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o obowiązek realizacji zawartych między nami a Tobą umów i zawierania tych umów. Przetwarzając inne ewentualne żądania, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na świadczeniu naszych usług polegających na zapewnieniu odpowiedniego wsparcia.

2.12. Czas przechowywania. Przechowujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania. Zazwyczaj dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia (zwykle 3 lata) oraz rok po jego upływie, z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń zgłoszonych na koniec okresu przedawnienia. Ponadto obowiązują następujące specjalne okresy przechowywania:

2.12.1. W przypadku postępowań sądowych i innych przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym przez czas trwania tych postępowań oraz pozostałą część okresu przedawnienia po jego zakończeniu.

2.12.2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania wiadomości biznesowych do klientów, dopóki nie odmówisz wysyłania wiadomości biznesowych.

2.12.3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za Twoją zgodą do czasu odwołania przez Ciebie uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.12.4. W celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy dane osobowe przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

Komu przekazywane są dane osobowe?

3.1. Procesory. Do przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług innych podmiotów na stanowisku przetwarzających, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Są to w szczególności:

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

3.2. Administratorzy. administratorzy:

dostawcom usług IT i innym dostawcom technologii, operatorom narzędzi analitycznych i marketingowych, dostawcom narzędzi komunikacji,
operatorzy programów satysfakcji klienta.

Możesz udostępnić swoje dane osobowe innym podmiotom na stanowisku

naszym dostawcom zaangażowanym w wykonanie umowy, w szczególności przewoźnikom oraz 3.2.2. operatorzy systemów reklamowych i portali społecznościowych.

3.3. Transmisja poza UE. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy albo na podstawie decyzji o odpowiedniej ochronie na podstawie art. 45 RODO, odpowiednie gwarancje na podstawie art. 46 RODO, czyli wyjątki zgodnie z art. 49 RODO.

Twoje prawa

4.1. Prawa podmiotu danych osobowych. W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz prawo do:

4.1.1. żądać sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, abyś w przypadku stwierdzenia, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne lub niekompletne, miał prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki,

4.1.2. zażądać potwierdzenia, że przetwarzanie jest w toku, a jeśli tak, informacji dotyczących takiego przetwarzania w zakresie określonym w art. 15 RODO, a także kopię przetwarzanych danych (za dodatkowe kopie jesteśmy uprawnieni do pobrania opłaty na pokrycie niezbędnych kosztów),

4.1.3. w niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Usuniemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli nie będziemy już ich potrzebować do celów, dla których je przetwarzaliśmy, lub jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a stwierdzimy, że nie mamy już lub nie mamy takich uzasadnionych interesów, które uzasadniałoby takie przetwarzanie, wskazuje, że przetwarzanie przez nas danych osobowych przestało być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prawo to nie przysługuje jednak, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych. .

4.1.4. skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. To prawo do ciebie

3.2.1.
operatorzy systemów płatniczych,

pozwala w określonych przypadkach żądać oznaczenia Twoich danych osobowych i niepoddawania ich dalszym operacjom przetwarzania – w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale przez ograniczony czas okres czasu. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeśli zaprzeczysz prawdziwości danych osobowych, zanim ustalimy, które dane są prawidłowe, lub jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe bez wystarczającej podstawy prawnej (np. poza tym, co musimy przetwarzać), ale będziesz dają pierwszeństwo tylko ich ograniczeniom (np. jeśli oczekujesz od nas udostępnienia nam takich danych w przyszłości) lub dane osobowe nie są nam już potrzebne do powyższych celów przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń prawnych, lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania i jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres, w którym zapisujemy, jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony.

4.1.5. żądania przeniesienia danych osobowych w przypadkach przetwarzania za Twoją zgodą lub na podstawie umowy,

4.1.6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że istnieją poważne uzasadnione powody, abyśmy kontynuowali takie przetwarzanie. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec działań marketingowych w każdym przypadku zaprzestaniemy tych działań,

4.1.7. w dowolnym momencie o wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, podobnie jak możesz odwołać wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, chyba że przetwarzanie ma na celu spełnienie naszych zobowiązania umowne, zobowiązania lub inne cele wynikające z naszych uzasadnionych interesów.

4.2. Sposób wykonywania praw. Swoje prawa możesz realizować w jeden z następujących sposobów: 4.2.1. e-mailem na nasz adres e-mail.

4.3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przekonasz się, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło z naszej strony RODO, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który mieści się przy ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7 (http://www.uoou.cz).

Cookies

5.1. Pliki przechowywane na Twoim urządzeniu do późniejszego dostępu (pliki tymczasowe). Nasza strona internetowa może wykorzystywać technologię cookies (i ewentualnie inne technologie na podobnej zasadzie, np. Web Storage). Oznacza to, że przechowujemy niewielkie pliki danych w wydzielonej przestrzeni w pamięci Twojego urządzenia, co pozwala nam świadczyć Ci usługę i dalej ją ulepszać. Dla uproszczenia wszystkie te technologie będziemy nazywać „cookies”.

5.2. Pliki cookie niezbędne do świadczenia usługi. Niektóre pliki cookie są technologicznie niezbędne do świadczenia usługi. Oznacza to, że nie da się uniknąć ich przechowywania przy zachowaniu funkcjonalności serwisu. Są to głównie pliki cookie do:

5.2.1. zapamiętywania Twoich wyborów w związku z zamówieniem,

5.2.2. zapisywanie ustawień internetowych,

5.2.3. zapewnienie bezpieczeństwa IT.

5.3. Inne rodzaje plików cookie. Przechowujemy niektóre pliki cookie, abyśmy mogli świadczyć Ci usługę lepszej jakości i bardziej dostosowaną do Twoich preferencji. W ramach tego możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu:

5.3.1. w celu zapewnienia analizy ruchu i korzystania z serwisu, m.in. pliki cookie stron trzecich,

5.3.2. w celach reklamowych w celu wyświetlania reklam w naszych i innych serwisach dostosowanych do Twoich potrzeb, m.in. pliki cookie stron trzecich,

5.3.3. udostępnianie połączeń z portalami społecznościowymi, m.in. cookies podmiotów trzecich, 5.3.4. dostosować naszą witrynę do Ciebie,
5.3.5. aby określić swoją lokalizację geograficzną.

5.4. Ustawienia przechowywania plików cookie. Możesz ustawić korzystanie z plików cookies w naszym serwisie w ramach odpowiednich opcji Twojego urządzenia, np. blokując pliki cookies, jeśli nie zgadzasz się na ich używanie w naszym serwisie. Korzystając z tej opcji, przyjmujesz do wiadomości, że niektóre części usługi mogą nie działać poprawnie.

Translation missing: pl.general.search.loading